پيوند به آرشيو

پيوند به خانه شکوه ميرزادگی

پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

روز فردوسی و دهکدهء باستانی ميمند

شکوه ميرزادگی

برنامهء شمارهء 111 در پيشگاه فرهنگ

 چهارشنبه 30 ارديبهشت 1388 ـ 20 مه 2009

http://www.youtube.com/watch?v=3MC78OUu-B4