پيوند به آرشيو

پيوند به خانه شکوه ميرزادگی

پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

دو ماجرای المپيک اسلامی با حذف نام خليج فارس،

 و ادغام سازمان حج در سازمان ميراث فرهنگی

شکوه ميرزادگی

برنامهء شمارهء 109 در پيشگاه فرهنگ

 چهارشنبه 16 ارديبهشت 1388 ـ 6 مه 2009

http://www.youtube.com/watch?v=7g3uV5ak8HQ