پيوند به آرشيو

پيوند به خانه شکوه ميرزادگی

پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

خليج فارس

شکوه ميرزادگی

برنامهء شمارهء 105 در پيشگاه فرهنگ

 چهارشنبه 19 فروردين 1388 ـ 8 آوريل 2009

http://www.youtube.com/watch?v=mFKvXFNRlJw