پيوند به آرشيو

پيوند به خانه شکوه ميرزادگی

پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

سال 1388 سال اصفهان ناميده می شود

شکوه ميرزادگی

برنامهء شمارهء 100 در پيشگاه فرهنگ

 چهارشنبه 23 بهمن 1387 ـ 11 فوريه 2009

http://www.youtube.com/v/iKOpPxmAlmQ&hl=en&fs=1