پيوند به آرشيو

پيوند به خانه شکوه ميرزادگی

پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

پيچ و خم برنامه ريزی

اسماعيل نوری علا

برنامهء شمارهء 97 در پيشگاه فرهنگ

چهارشنبه 16 بهمن 1387 ـ  4 فوريه 2009

e-

http://www.youtube.com/v/fckwInV5qWw&hl=en&fs=1