پيوند به آرشيو

پيوند به خانه شکوه ميرزادگی

پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

خطراتی که آثار تاريخی اصفهان را تهديد می کنند

شکوه ميرزادگی

برنامهء شمارهء 96 در پيشگاه فرهنگ

 چهارشنبه 10 بهمن 1387 ـ 28 ژانويه 2009

http://www.youtube.com/v/ePYChxP18jk&hl=en&fs=1