پيوند به آرشيو

پيوند به خانه شکوه ميرزادگی

پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

نگاهی به سالی که گذشت

شکوه ميرزادگی

برنامهء شمارهء 95 در پيشگاه فرهنگ

 چهارشنبه 8 دی 1387 ـ 7 ژانويه 2009

http://www.youtube.com/watch?v=mP4hxqlTAaw