از مجموعهء کليد آذرخش

 

صندوق ِ رؤيا

 

صندوق رؤياهايم را بگشا

که من عمر را بی آسمان زيسته ام

ـ بی خبر از کهکشانی

                   که در چشم هايم

                                   تخم نهاده بود

 

در کوچه هايم پرسه ای بزن

که من عمر را بی تماشا زيسته ام

ـ بی خبر از تو

             که در هر آينه

                         لبخندی نو بر لب داشته ای

 

بيا

مرا بگشا

و انزوا بلند را افشا کن

تا پايان و کمال

دو روی يک خورشيد باشند.

                                                                         1368

فهرست کتاب

 

از ميان شعرهای

اسماعيل نوری علا

خانه:

فارسی   ـ    انگليسی

تماس:

esmail@nooriala.com

Fax: 509-352-9630

پويشگران