از مجموعهء کليد آذرخش

 

مادر اعداد

 

مادر اعداد و ستارگان!

بوسهء طوفان و بی شماری ِ شن!

بر پيشانی ام طالع شو

تا پر برکت ترين صبح عاشقانه شوم،

بر باغچه هايم بنشين

تا عطر نان و طعم شادمانی باشم،

فقرم را جامه ای از دوست داشتن بپوشان

تا چنان آسوده از پلکان خيال و آرزو بگذرم

که خواب کبوتری حتی آشفته نشود

 

مادر اعداد

معنای تقويم های شادمانی

پولکی که به هنگام کار بر پيشانی می نشيند و طعم نمک دارد

طراوت شهابی که شتابان بر جاده های آسمان می گذرد

خنکای آن لحظه ای که

در مسافرخانه های ِ متروک ِ بيابان های ِ شبانه می چمد

و ستاره ای که

هر شب بر گوشهء تازه ای از آسمان گيسو می افشاند!

 

مادر اعداد

صورت معناهائی

که بی اضطراب

از حافظه می گذرند و شکل تفکر دارند،

مضراب سازی که در عمق خواب می نوازد

 

مادر اعداد

يکه ای که تا بيشمار همه تکرار اوست

آرزوئی که به جستارش عمر را می توان آسوده گذشت!

 

پنجره را بر اعداد تاريک بگشا

تا به تماشا

          از آسمان سرخ

                         سر زنم.

                                                                                  1368

فهرست کتاب

 

از ميان شعرهای

اسماعيل نوری علا

خانه:

فارسی   ـ    انگليسی

تماس:

esmail@nooriala.com

Fax: 509-352-9630

پويشگران