دربارهء آرامگاه فردوسی توسی

اسماعيل نوری علا

در برنامه تلويزيونی پاسارگاد

3 آوريل 2006 

 

پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

پيوند به سايت نجات پاسارگاد

پيوند به متن گزارش