از مجموعهء سه پله تا شکوه

پرورده در زعفران و شکر

 

پرورده در زعفران و شکر

آب خورده از خون

و نشسته بر قلبی که می زند و اخطار می کند.

 

پريشانی نبضم

همه از آن لحظه ای ست

                      که چون خورشيد

                                  گريبان چاک می کنی

و از مشرق آرزو طالع می شوی.

 

آی دل، آی دل!

ای بهانه جوترين عاشقی که زمين در خود روياند!

ای جوان ترين شاعری که

            سرودش همه ستايش طلوع و سرزدن است!

بانو آغوش می گشايد و

عطر زعفران و شکر

بر جهانيان فاش می شود.

 

اينک

نامم را به خون قرض می دهم

تا از کوچه های ممنوع بگذرد

و بر شقيقه

         - همچون طبل قبايل سياه -

                                    بکوبد!

1366           

 

از ميان شعرهای

اسماعيل نوری علا

خانه:

فارسی   ـ    انگليسی

تماس:

esmail@nooriala.com

Fax: 509-352-9630

پويشگران