از مجموعهء سه پله تا شکوه

ساعت شنی

ساعت شنی

ساعت آفتابی

ساعت دستی

ساعت ديواری

ساعتی بر فراز ميدان

و ساعتی در کنار من

            که روز و شبم را از شن و خاک پر می کند

            و اندوه غربت را از ساعت بی وطنی می زدايد...

 

عقربهء دستانش را بنگر

که به سوی لحظهء زنگ زدن می گردد

تا از خواب بر خيزم

يا به خواب روم.

                                                          1365

 

 

از ميان شعرهای

اسماعيل نوری علا

خانه:

فارسی   ـ    انگليسی

تماس:

esmail@nooriala.com

Fax: 509-352-9630

پويشگران

پويشگران