از مجموعهء سه پله تا شکوه

شعر را صله می دهم

 

شعر راصله را می دهم

به لبخند و مهربانی

به دلهره

       که بی شائبه

                  تا لحظهء تعارف

                                  می بارد

و همهء کلماتی که

               گفتنی اگر بودند

                                 گفته شده بودند.

 

گرفتن کار من نيست...

بی تابی ِ تب آلودِ  فريادهای ناکشيده

                                            شعر را

                                                 بر پذيرش های مهربان

                                                        می ريزد.

 

شاعران از جهان وام می گيرند و من

                                          وام دار نيستم

چرا که همهء جانم را به کلماتی بخشيده ام

که لبخند را تصوير می کنند.

1365

 

از ميان شعرهای

اسماعيل نوری علا

خانه:

فارسی   ـ    انگليسی

تماس:

esmail@nooriala.com

Fax: 509-352-9630

پويشگران

پويشگران