پيوند به آرشيو

پيوند به خانهء شکوه ميرزادگی

پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

شکايت بنياد ميراث پاسارگاد

از اسفنديار رحيم مشاعی به دادگاه بين المللی جنائی

به جرم تخريب عمدی آثار تاريخی ايران

شکوه ميرزادگی

برنامهء شمارهء 54 در پيشگاه فرهنگ

 26 دی 86 ـ  16 ژانويه 2008

http://www.youtube.com/v/tvYRRvDzjL4