پيوند به آرشيو

پيوند به خانه شکوه ميرزادگی

پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

دماوند در خطر است

شکوه ميرزادگی

برنامهء شمارهء 119 در پيشگاه فرهنگ

 چهارشنبه 31 تير 1388 ـ 22 جولای 2009

http://www.youtube.com/watch?v=l3t1wy-RoYA