از مجموعهء مقالات اسماعيل نوری علا

آرشيو کلي آثار  | جمعه گردي ها  | مقالات  |  اسلام و تشيع   |  ادبيات، تاريخ، فرهنگ  |  شعرها  |  فايل هاي تصوير و صدا  | کتابخانهء اينترنتي 

کتاب تئوری شعر | کتاب صور و اسباب   |  کتاب جامعه شناسی تشيع  |  کتاب موريانه ها و چشمه  |  کتاب سه پله تا شکوه  |  کتاب کليد آذرخش

خاطرات پراکنده | مصاحبه ها | فعاليت ها | شرح حال  | آلبوم هاي عکس | نامه هاي سرگشاده  | پيوند به درس هاي دانشگاه دنور  | خط پرسيک

 3 بهمن 1369 ـ  23 ژانويه  2018

يک يادداشت و يک خاطره

            امروز روز تولد من بود (حالا تقريباً شب شده است!) و از صبح که پشت ميز کارم نشسته ام با رود خروشانی از محبت دوستان ديده و نديده ام در فيس بوک روبرو بوده ام که هنوز فرصت تشکر از تک تک آنها را پيدا نکرده ام. اما «سوم بهمن» هر ساله برای من معنای ديگری هم دارد. زيرا در آن روز 28 سال پيش بود که شکوه ميرزادگی و من، در سالن شهرداری يوستونِ لندن، روبروی هم ايستاديم و عمرهامان را بهم گره زديم. سالن پر بود از همهء ياران عزيزی که 15 سالی را با هم در زير سقف ابری لندن گذرانده بوديم. اسماعيل خوئی از جانب من و يکی از زنان گرامی که اکنون ديگر در ميان ما نيست از طرف شکوه شاهد عقد ما شده بودند.

            مأمور شهرداری که مراسم را اجرا می کرد، پيش از اعلام ازدواج ما، رو به حضار کرد و، بنا بر قانون و لابد سنت، از حضار پرسيد: «آيا کسی بين شما هست که بخواهد نسبت به اين ازدواج اعتراضی کند يا سخنی بگويد؟» مجلس در سکوت فرو رفته بود که يکبار صدای هادی خرسندی بلند شد که به انگليسی می گفت: «من حرفی دارم!» همه با حيرت نگاهش کردند و مأمور منتظر شهرداری چشم به او دوخت. هادی رو به شکوه و من کرد و به فارسی گفت: «ببينيد، می خواهم مطمئن شوم که شماها همهء فکرهاتان را کرده باشيد. چون اگر اين خانم شما را دست به دست هم داد و شما حتی يک دقيقهء ديگر از کردهء خود پشيمان شديد، بايد دو سال بدويد تا دادگاه جدائی تان را رسمی کند». که ما و حضار نفس راحتی کشيديم و خنده سالن را پر کرد.

            مأمور شهرداری که هاج و واج مانده بود پرسيد: «وات داز ديس جنتلمن سی؟» (اين آقا چه می گويد؟) و ما حالی اش کرديم که ايشان طنز پرداز هستند و بلدند حرف تلخ را هم شيرين بزنند و داشتند با ما «اتمام حجت!» می کردند. باری، 28 سال پيش آمدن شکوه به داخل زندگی من، در آن روز تولد 47 سالگی، روز تولدم را از آن خود کرد و من خوشحالم که هنوز هم او را مثل همان روز عاشقانه دوست اش می دارم و آرزو می کنم که سايه اش هميشه بر سر من باقی بماند.

 

و يک تشکر

دوستان ارجمند ديده و ناديدهء من!
        شما مرا به ياد گلستان سعدی انداخته ايد؛ آنجا که می گويد: « به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیهء اصحاب را؛ [اما] چون برسیدم، بوی گل چنانم مست کرد که دامنم از دست برفت». من نيز قصد داشتم از يکايک شما عزيزانی که سالگشت زادروز مرا، که با پيوند خانم شکوه ميرزادگی و من همراه است، خجسته باد گفته بوديد، تشکر کنم. هرگاه هم که جلوی کامپوتر نشسته بودم و يادداشتی از دوستی می رسيد بلافاصله پاسخ می دادم، اما محبت شما افزون بر توان من شد و
«چون به درخت گلی» که شما در جانم کاشته ايد رسيدم، بوی گل چنانم مست کرد که امکان عرض تشکر انفرادی از دستم برفت! باری، همهء محبت هاتان را پاس می دارم و آرزو دارم روزی که، در پی فروپاشی رژيم منحوس ولايت فقيه، به ميهن مان بر می گرديد رشحه ای از من هم برای بازگشت مانده باشد. در آن روز، بقول حافظ، «عمر بگذشته به پیرانه سرم بازآید!» و نيز «خودم ار باز نيايم، خبرم باز آيد!». زنده و پوينده و سرافراز باشيد و «بمانيد»، که اين دومی کار سخت تری است!

 

©2004 - Puyeshgaraan | E-mail  |  Fax: 509-352-9630 | Denver, Colorado, USA